ALGEMENE VOORWAARDEN ACTOO-TWENTE

Met het invullen en ondertekenen van de zorgovereenkomst met ACTOO-Twente gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van ACTOO-Twente zoals deze hieronder zijn opgesteld.

Artikel 1 Begrippen
In deze algemene voorwaarden hebben de hieronder genoemde begrippen de volgende betekenis:

  • ACTOO-Twente: De handelsnaam van Lydia van Haren en Peter Norder, Vennootschap onder Firma, gevestigd te Enschede, ingeschreven bij de KvK onder nummer 62259253.
  • Opdrachtgever / Cliënt: De persoon, of diens wettelijke vertegenwoordiger, die de overeenkomst aangaat met ACTOO-Twente.
  • Partijen: ACTOO-Twente en haar opdrachtgever.
  • Diensten: De werkzaamheden, uitgevoerd door ACTOO-Twente, ten behoeve van de opdrachtgever.
  • Overeenkomst: Overeenkomst tot het verlenen van diensten door ACTOO-Twente aan de opdrachtgever.

Artikel 2 Toepassing

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zorgovereenkomsten tussen de partijen, alsmede op iedere opdracht of overeenkomst die kan worden aangemerkt als een vervolg, aanvulling of wijziging van een eerder tussen partijen gesloten overeenkomst.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk in de overeenkomst zijn opgenomen.

2.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht.

Artikel 3 Totstandkoming, uitvoering en wijzigingen

3.1 Tot het moment van ondertekening van de (zorg) overeenkomst door opdrachtgever / cliënt en ACTOO-Twente kan van ACTOO-Twente  niet worden verwacht om diensten te verlenen. De uitvoeringstermijn vangt dan ook niet eerder aan dan nadat opdrachtgever / cliënt de benodigde gegevens ter beschikking heeft gesteld aan ACTOO-Twente.

3.2 Indien ACTOO-Twente voortijdig diensten verleent, worden deze werkzaamheden uitsluitend  geacht te zijn verricht op basis van een mondelinge overeenkomst en vloeien hier vanuit ACTOO-Twente geen verplichtingen uit voort.

3.3 Opdrachtgever / Cliënt en ACTOO-Twente zijn de t.a.v. de inhoud van een zorgovereenkomst gebonden, nadat ACTOO-Twente vanuit Coöperatie Zorgondernemers-Twente hiervoor goedkeuring heeft ontvangen.

3.4 Aanvullingen of wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts bindend tussen partijen indien deze schriftelijk worden overeengekomen, met inachtneming van al hetgeen hiervoor is bepaald.

3.5 ACTOO-Twente is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Deze verandering wordt naar de opdrachtgever / cliënt gecommuniceerd en indien nodig opnieuw ondertekend.

Artikel 4 Afmelding en/of annulering

4.1 Afmeldingen van afgesproken vormen van begeleiding dienen tenminste 24 uur voor aanvang per e-mail, telefoon of WhatsApp te worden gedaan. Er wordt dan getracht een nieuwe afspraak te maken.

4.2 Wanneer een afmelding niet binnen 24 uur van te voren geschiedt ,kunnen er kosten doorberekend worden.

4.3. ACTOO-Twente is te allen tijde gerechtigd om de aangeboden dienst(en) te annuleren. In geval van annulering zal de opdrachtgever / cliënt daarvan tijdig op de hoogte worden gesteld en indien mogelijk een alternatief aangeboden krijgen. De annulering zal worden toegelicht. Ook wanneer annulering plaatsvindt door opdrachtgever / cliënt naar aanleiding van een wijziging van ACTOO-Twente, gelden deze regels.

Artikel 5 Overmacht

Indien ACTOO-Twente bij uitvoering van de overeenkomst door overmacht verhinderd zou zijn de verplichtingen tegenover de opdrachtgever / cliënt na te komen, heeft ACTOO-Twente het recht de overeenkomst niet of niet verder uit te voeren, of de uitvoering op te schorten, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding of garantie. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijk c.q. onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ACTOO-Twente kan worden verlangd. Hieronder wordt in ieder geval begrepen: ziekte van ACTOO-Twente, overheidsmaatregelen, etc.

Artikel 6 Duur en beëindiging

6.1  Iedere (zorg)overeenkomst en opdracht tussen opdrachtgever / cliënt en ACTOO-Twente wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de zorgovereenkomst anders zijn overeengekomen.

6.2 Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door ieder van de partijen schriftelijk of per e-mail worden beëindigd. Hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand. Wil de opzegging rechtsgeldig zijn, dan dient daarvan altijd een schriftelijke bevestiging (eventueel e-mail) te zijn ontvangen door de opzeggende partij.

6.3 ACTOO-Twente is gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de opdrachtgever / cliënt:
– ACTOO-Twente verzoekt haar werkzaamheden te verrichten welke in strijd zijn met de  openbare orde of de goede zeden.
– de naam van ACTOO-Twente ernstig in diskrediet kan brengen.
– in verzuim is voor wat betreft de nakoming van haar verplichtingen jegens ACTOO-Twente. – Na het sluiten van de overeenkomst ACTOO-Twente ter kennis gekomen omstandigheden  goede grond geeft te vrezen dat opdrachtgever / cliënt de verplichtingen uit de     overeenkomst niet na zal komen.

6.4 Bij ontbinding van de overeenkomst kan ACTOO-Twente nimmer tot betaling van enigerlei schadevergoeding worden verplicht.

6.5 Wanneer de overeenkomst wordt beëindigd behoudt ACTOO-Twente het recht om betaling te vorderen van alle openstaande facturen voor aan opdrachtgever / cliënt verleende diensten.

Artikel 7 Tarieven

7.1 ACTOO-Twente hanteert diverse tarieven, afhankelijk van de zorgzwaarte of geleverde dienst. In uitzonderlijke gevallen kan tevens een kilometervergoeding worden afgesproken.

7.2 ACTOO-Twente kan in onderstaande gevallen prijswijzigingen doorvoeren:
– Indien de prijsverhoging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst.
– Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bij ACTOO-Twente rustende verplichting  voortvloeiend uit de wet. In dergelijke gevallen zal de wijziging worden doorberekend met  ingang van de datum waarop de van overheidswege opgelegde wijziging van  kracht wordt.

Artikel 8 Aansprakelijkheid / gezondheidstoestand

Deelname aan opdrachten geschiedt voor eigen risico. ACTOO-Twente is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van waardevermindering van goederen of welke ande de gezondheidstoestand van de deelnemer(s), op grond waarvan deelname niet verantwoord zou zijn.

Artikel 9 Facturering en betalingsvoorwaarden

9.1  Een overeenkomst vanuit geïndiceerde zorg (WMO of JW) is vrijgesteld van BTW.

9.2  Betaling van een factuur dient uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te hebben plaats gevonden.

9.3 De betaling dient te geschieden middels storting of overmaking op IBAN rekening NL12 KNAB 0739 9245 16 t.n.v. ACTOO-Twente te Enschede, binnen de op de factuur vermelde datum, of anderszins door ACTOO-Twente te bepalen en onder vermelding van het betreffende factuurnummer.

9.4 Bij non-betaling, niet tijdige betaling en/of niet volledige betaling is ACTOO-Twente bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

9.5  Indien opdrachtgever / cliënt zijn betalingsverplichting niet nakomt, met inachtneming van al hetgeen hiervoor bepaald, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien echter hogere kosten ter incasso zijn gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke- en executiekosten zullen eveneens op opdrachtgever / cliënt worden verhaald.

Artikel 10 Opdrachtgever / Client

10.1 Opdrachtgever / Cliënt is gehouden voor wat betreft de uitvoering van een overeenkomst alle medewerking aan ACTOO-Twente te verlenen. Hieronder wordt onder andigheden.

10.2 Opdrachtgever / Cliënt is niet bevoegd om zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van ACTOO-Twente, rechten of verplichtingen voortvloeiend uit de opdracht of overeenkomst, geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 11 Geheimhouding en intellectuele eigendom

11.1  Al hetgeen door ACTOO-Twente wordt geproduceerd valt rechtstreeks onder de bescherming van het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom.

11.2 Gedurende en na beëindiging van de overeenkomst zullen opdrachtgever / cliënt en ACTOO-Twente vertrouwelijk (blijven) omgaan met al hetgeen partijen ter kennis is gekomen en die informatie niet verstrekken aan derden, tenzij dit voor de uitvoering van de opdracht of overeenkomst, dan wel anderszins redelijkerwijs noodzakelijk is.

11.3 ACTOO-Twente zal nimmer persoonlijke informatie aan derden beschikbaar stellen, zonder dat daarvoor schriftelijke toestemming is verleend door opdrachtgever / cliënt. Gegevens worden alleen gebruikt door ACTOO-Twente.

Artikel 12 Slotbepalingen

12.1 Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

12.2 De nietigheid, de vernietiging of het buiten beschouwing laten van een bepaling van deze algemene voorwaarden of een deel daarvan heeft niet tot gevolg dat de overige bepalingen, respectievelijk de resterende gedeelten van de bepaling, nietig zijn, worden vernietigd, respectievelijk buiten beschouwing worden gelaten.